Menu
×
Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UMOWY WYNAJMU POJAZDU ("Umowa") – Premium Fleet Sp. z o.o.

 

1. STRONAMI NINIEJSZEJ UMOWY SĄ:
1.1. Premium Fleet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przy Bażantarni 11F, 02-793 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458821, posiadającej REGON: 146638152, posiadającej NIP: 1132865022, o kapitale zakładowym 30.000 zł, zwana dalej „Wynajmującym”, która jest spółką dostarczającą wynajmowany pojazd.

1.2. Osoba lub firma, która zawarła i podpisała Umowę na pierwszej stronie umowy o najem pojazdu i której Wynajmujący zgodził się wynająć pojazd, zwana będzie dalej „Najemcą”.

1.3.  „Dodatkowy Kierowca” jest to kierowca (lub kierowcy), który oprócz Najemcy został upoważniony przez Wynajmującego do prowadzenia wynajmowanego pojazdu.

1.4. Najemca i Dodatkowy Kierowca zgadzają się niniejszym przestrzegać warunków Umowy.

1.5. Najemca zobowiązuje się dostarczyć poniżej wymienione dokumenty albo ich kopie:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania Najemcy udzielone zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli jest wymagane;
b) dowód osobisty i prawo jazdy Najemcy oraz osoby/osób wskazanych w pkt. 1.3 Umowy,
c) Najemca nie będący konsumentem w myśl art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny - wydruk z CEIDG albo aktualna na dzień zawarcia umowy najmu informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS dotycząca Najemcy

2. WYNAJEM I UŻYTKOWANIE POJAZDU
2.1. „Pojazd” jest to wynajmowany pojazd, szczegółowo określony na pierwszej stronie umowy najmu. Pojazd jest wynajmowany Najemcy na zasadach określonych w Umowie. W razie dostarczenia pojazdu zastępczego, pojazd zastępczy uznaje się za pojazd dla celów Umowy.

2.2. Pojazd może być prowadzony wyłącznie przez Najemcę lub Dodatkowego Kierowcę wskazanego z nazwiska, upoważnionego przez Wynajmującego. Kierowca powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie pojazdów kategorii B, od co najmniej 2 lat.

2.3. Pojazd nie może być użytkowany w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, w szczególności: (i) przez osobę, która nie jest upoważniona przez Wynajmującego, (ii) przez osobę, która znajduje się pod wpływem alkoholu lub pod wpływem alkoholu, niedozwolonych substancji psychoaktywnych, pochodnych kwasu barbiturowego, substancji halucynogennych lub innych, nawet nabytych legalnie, substancji obniżających poziom świadomości, zdolność koncentracji, zniekształcenie percepcji wzrokowej, zniekształcenie percepcji słuchowej, rozproszenie procesów myślowych, niestabilność emocjonalną, zaburzenia psychotyczne lub w inny negatywny sposób wpływających na zmianę stanu fizycznego lub emocjonalnego, (iii) w kraju, którego nie obejmuje upoważnienie Wynajmującego, (iv) w taki sposób, że stanie się on przeciążony, (v) do przewozu większej liczby pasażerów niż określona w dowodzie rejestracyjnym, (vi) do holowania innego pojazdu, przyczepy lub przyczepy kempingowej, (vii) do zarobkowego przewozu pasażerów lub udzielania lekcji nauki jazdy, (viii) do jazdy w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek mechanicznego, elektrycznego lub strukturalnego uszkodzenia bądź awarii, (ix) do udziału w wyścigach i zawodach (x) do przewozu ładunku o masie przekraczającej dopuszczalne obciążenie pojazdu określone w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (xi) do przewozu materiałów mogących uszkodzić wnętrze pojazdu, (xii) do przewozu zwierząt bez odpowiedniego zabezpieczenia zapobiegającemu zabrudzeniu lub uszkodzeniu wnętrza pojazdu (xiii) do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub z naruszeniem jakichkolwiek przepisów ruchu drogowego lub nie może być parkowany z naruszeniem ograniczeń lub warunków parkowania.

2.4. Wynajmujący i Najemca sporządzą protokół przekazania pojazdu, zawierający dane dotyczące pojazdu oraz miejsce wydania i zwrotu pojazdu.

2.5. Koszty zwrotu pojazdu w miejscu innym niż miejsce wydania pojazdu, bez zgody Wynajmującego, ponosi Najemca.

2.6. Poprzez podpisanie przez Najemcę protokołu przekazania pojazdu, Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i potwierdza, że pojazdu wydany został mu w stanie dobrym i przydatnym do użytku, chyba, że co innego wynika z protokołu przekazania pojazdu.

3. OPŁATY Z TYTUŁU WYNAJMU, PŁATNOŚCI I OKRES WYNAJMU
3.1. Opłata z tytułu wynajmu za pojazd, Dodatkowego Kierowcę wymienionego z nazwiska lub wszelkie dodatkowe elementy odpowiada opłacie podanej w momencie rezerwowania pojazdu, wydawania upoważnienia lub dostarczenia pojazdu przez Wynajmującego i będzie wskazana w części dotyczącej stawek i opłat na pierwszej stronie umowy o najem pojazdu. Całkowity czynsz najmu oblicza się poprzez zsumowanie: a) iloczynu dobowej stawki czynszu najmu pojazdu wynikającej z stawek i opłat i liczby dób, na które Wynajmujący wynajął Najemcy pojazd oraz b) iloczynu dobowej stawki czynszu za korzystanie z usług dodatkowych oferowanych przez Wynajmującego i liczby dób, przez które Najemca korzystał z usług dodatkowych. Najemca zapłaci Wynajmującemu:

3.1.1. Opłatę za pojazd w momencie rezerwacji lub przed dostarczeniem pojazdu bądź w momencie upoważnienia przez Wynajmującego do użytkowania pojazdu przez dodatkowy okres (lub okresy) wynajmu.

3.1.2. Opłatę za Dodatkowego Kierowcę w momencie rezerwacji lub wydania upoważnienia dla Dodatkowego Kierowcy przez Wynajmującego.

3.1.3. Opłatę za wszelkie dodatkowe potrzebne elementy, tj. foteliki samochodowe, w momencie rezerwacji lub dostarczenia przez Wynajmującego.

3.1.4. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione w trakcie okresu wynajmu w momencie ich poniesienia lub pod koniec okresu wynajmu.

3.2. Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do wykorzystywania karty kredytowej / debetowej dostarczonej w celu dokonania opłaty za pojazd w przypadku wszelkich późniejszych opłat lub kosztów ponoszonych przez Najemcę w trakcie okresu wynajmu lub w przypadku jego przedłużenia zgodnie z punktem 3.3.2 poniżej

3.3. Okres wynajmu pojazdu regulują następujące warunki:

3.3.1. Okres wynajmu to liczba dni, na które pojazd jest wynajmowany Najemcy przez Wynajmującego. Początek okresu wynajmu stanowi „godzina i dzień wydania”, a koniec okresu wynajmu stanowi „godzina i dzień planowanego zwrotu ", wskazane protokole wydania pojazdu.

3.3.2. Najemca może przedłużyć za zgodą Wynajmującego okres wynajmu, dokonując następnej opłaty z tytułu wynajmu według stawek obowiązujących w trakcie przedłużonego okresu wynajmu. Podpisanie nowej umowy wynajmu nie jest konieczne, gdyż przedłużony okres wynajmu będzie podlegać warunkom Umowy, z korektą na pierwszej stronie umowy najmu wydłużonej „godziny i daty planowanego zwrotu”.

3.3.3. Maksymalny okres wynajmu lub przedłużonego wynajmu przez Najemcę na mocy Umowy jest ustalany według dostępności pojazdów. Wynajmujący może odmówić przedłużenia okresu wynajmu w szczególności, jeżeli pojazd jest zarezerwowany wcześniej dla innego klienta a Wynajmujący nie posiada na stanie takiego samego pojazdu.

3.4. Płatność za najem nastąpi przez zapłatę na rzecz Wynajmującego kwoty pieniężnej określonej zgodnie z postanowieniami Umowy.

3.5. W przypadku nieuiszczania opłat przez Najemcę przed wydaniem pojazdu, Wynajmujący dokonuje blokady na rachunku karty kredytowej Najemcy kwoty pieniężnej stanowiącej przewidywaną cenę za usługę najmu pojazdu powiększonej o przewidywaną cenę za korzystanie z usług dodatkowych oraz wartość udziału własnego i pełnego baku paliwa.

3.6. Jeżeli nie doszło do zapłaty przed wydaniem pojazdu, to zapłata za najem dokonywana jest po zwrocie pojazdu przez Najemcę poprzez pobranie odpowiedniej kwoty pieniężnej z rachunku karty kredytowej albo zapłatę gotówką.

3.7. Nie uregulowanie przez Najemcę należności za najem pojazdu i korzystanie z usług dodatkowych w określonym terminie skutkuje naliczeniem przez Wynajmującego ustawowych odsetek za zwłokę w dokonaniu płatności.

3.8. Najemca niebędący konsumentem, udziela Wynajmującemu upoważnienia do wystawienia faktury VAT tytułem usług świadczonych przez Wynajmującego bez podpisu Najemcy oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktur także drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

4. KAUCJA
4.1. W momencie rozpoczęcia okresu wynajmu, Najemca zapłaci Wynajmującemu nieoprocentowaną kaucję w wysokości określonej na pierwszej stronie umowy o najem pojazdu.

4.2. Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do wykorzystania karty kredytowej / debetowej dostarczonej w celu dokonania rezerwacji lub opłaty za pojazd do pobrania kaucji.

4.3. W przypadku zwrotu pojazdu w stanie nieuszkodzonym przez Najemcę i uiszczeniu wszelkich opłat i kosztów, oraz wypełnienia wszelkich warunków Umowy, Wynajmujący dokona zwrotu kaucji na kartę kredytową/debetową użytą do pobrania kaucji.

4.4. Kaucja, po potrąceniu ewentualnych należnych i nieuiszczonych Wynajmującemu opłat, kosztów, w tym wkładu własnego w szkodzie, zostanie zwrócona na konto Najemcy w ciągu 14 dni. Przy czym Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z obsługą transakcji bankowych.

4.5. W przypadku gdyby określenie wysokości szkody lub kosztów nie było możliwe w powyższym 14 dniowym terminie, rozliczenie kaucji nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyceny szkód i określenia wysokości kosztów.
4.6. Kaucja nie dotyczy kart American Express

5. ZWROT POJAZDU, DODATKOWE KOSZTY I OPŁATY Z TYTUŁU SZKÓD
5.1. Z końcem okresu wynajmu lub uzgodnionego uprzednio wydłużonego okresu wynajmu, Najemca musi zwrócić pojazd Wynajmującemu w uzgodnionym wcześniej miejscu.

5.1.1. Dopuszczalne jest opóźnienie do 1 godziny w zwrocie pojazdu. Jeśli opóźnienie przekroczy 1 godzinę, zostanie naliczona opłata za cały dzień i opłata administracyjna w wysokości 300 PLN. Jeśli opóźnienie przekroczy 24 godziny, zostanie naliczona opłata w wysokości 200% ceny dziennej i opłaty administracyjnej. Powyższe nie dotyczy planowych przedłużeń najmu - wystarczy zadzwonić do nas pod numer telefonu wymieniony na pierwszej stronie i uzgodnić, kiedy chcesz zwrócić samochód.

5.1.2. Najemca może również zostać obciążony kosztami opłat z tytułu poszukiwania lub odzyskiwania pojazdu, poniesionych przez Wynajmującego.

5.2. Najemca musi zwrócić Wynajmującemu czysty i posprzątany pojazd oraz w stanie niepogorszonym.

5.2.1. Jeśli Najemca zwróci Wynajmującemu pojazd w nieodpowiednim stanie, Najemca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za sprzątanie w wysokości od minimalnie 300,00 PLN do maksymalnie 600,00 PLN w zależności od stopnia zabrudzenia i przywrócenia stanu pojazdu do stanu odpowiedniego.

5.3. Najemca musi zwrócić pojazd Wynajmującemu, z co najmniej z taką samą ilością paliwa, jaka znajdowała się w baku pojazdu na początku okresu wynajmu.

5.3.1. W wypadku zwrotu przez Najemcę pojazdu zatankowanego paliwem w stopniu wyższym niż odnotowano podczas wydania pojazdu Najemcy nie przysługuje zwrot kosztów z tytułu nadwyżki paliwa w zwróconym pojeździe.

5.3.2. Jeśli pojazd zostanie zwrócony z mniejszą ilością paliwa, wówczas Najemca będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dodatkowego paliwa i zostanie obciążony opłatą za tankowanie w wysokości 2 $ netto za litr paliwa przeliczoną po bieżącym kursie PLN.

5.4. Najemca musi zwrócić Wynajmującemu wszelkie dodatkowe wypożyczone elementy w takim stanie, jak w momencie wypożyczenia. Jeśli dodatkowe elementy wypożyczone przez Najemcę od Wynajmującego nie zostaną zwrócone lub zostaną zwrócone w stanie uszkodzonym, Najemca będzie zobowiązany do pełnego pokrycia kosztu nabycia tych elementów.

5.5. Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do potrącenia z kaucji wszelkich opłat i kosztów poniesionych przez Wynajmującego lub które Wynajmujący będzie musiał ponieść w zakresie punktów od 5.1 do 5.4 powyżej, a jeśli kaucja będzie niewystarczająca do ich pokrycia, Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do pobrania stosownej różnicy przy wykorzystaniu karty kredytowej/debetowej użytej do dokonania płatności za pojazd.

5.6. Najemca musi zwrócić pojazd Wynajmującemu wraz kompletem opon, akcesoriami, sprzętem i / lub zawartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym lub bez dodatkowych szkód, zgodnie z Kontrolną Listą Uszkodzeń.

5.6.1. W razie utraty lub uszkodzenia pojazdu lub opon, akcesoriów, sprzętu lub zawartości pojazdu, Wynajmujący zatrzyma całą kaucję do momentu określenia odpowiedzialności i wyceny szkód.

5.6.2. Jeśli utrata lub szkoda została spowodowana przez Najemcę bez udziału strony trzeciej, Wynajmujący przedłoży Najemcy fakturę z wyszczególnieniem pełnych kosztów naprawy i kosztów utraty, a Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do potrącenia kwoty faktury z kaucji. Jeśli kaucja będzie niewystarczająca, Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do pobrania stosownej różnicy przy wykorzystaniu karty kredytowej/debetowej użytej do dokonania płatności za pojazd.

5.6.3. Jeżeli utrata lub szkoda wiązała się z udziałem strony trzeciej, Najemca może zostać obciążony odpowiedzialnością za szkody spowodowane przez wypadek do kwoty odpowiadającej udziałowi własnemu, zgodnie z warunkami określonymi w  Umowie– patrz punkt 6. Najemca upoważnia Wynajmującego do potrącenia kwoty odpowiadającej udziałowi własnemu z kaucji lub pobrania tej kwoty z karty debetowej/kredytowej Najemcy.

5.7. Najemca nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu dokonanych opłat za wynajem z tytułu niewykorzystanego okresu wynajmu, jeśli Najemca zwróci Wynajmującemu pojazd wcześniej w stosunku od określonej godziny i dnia zwrotu.

5.8. Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku używania pojazdu przez Najemcę niezgodnie z przeznaczeniem.

5.9. W wszelkich sytuacjach, o których mowa w Umowie o pobraniu środków z karty kredytowe/debetowej, jeżeli na karcie kredytowej/debetowej nie będzie wystarczających środków do potrącenia odpowiedniej kwoty wynikającej z Umowy, Najemca zobowiązany jest do zapłaty odpowiedniej udokumentowanej kwoty, pomniejszonej o potrąconą już część odpowiedniej kwoty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, faktury VAT, noty obciążeniowej, lub od dnia otrzymania dokumentu potwierdzającego wysokość opłat, kosztów, szkody, utraty, udziału własnego w szkodzie etc.

6. ZANIEDBANIE, ZAKRES UBEZPIECZENIA I PROCEDURY W RAZIE WYPADKU

6.1. Najemca i Dodatkowy Kierowca niniejszym zapewniają, że pojazd zawsze pozostaje zamknięty, gdy nie ma w nim pasażerów, i zobowiązują się podjąć wszelkie uzasadnione kroki, aby nie dopuścić do utraty lub uszkodzenia pojazdu bądź jego opon, akcesoriów, sprzętu lub dodatkowych wypożyczonych elementów lub zawartości pojazdu.

6.2. W dniu rozpoczęcia okresu wynajmu, pojazd zostanie dostarczony Najemcy z prawidłowym ciśnieniem w oponach, poziomem oleju w silniku, poziomem płynu w akumulatorze, poziomem płynu do spryskiwaczy, poziomem płynu chłodniczego i płynu do automatycznej skrzyni biegów (o ile dotyczy). Najemca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie tych poziomów przez cały okresu wynajmu.

6.3. Ubezpieczenie pojazdu dostarczone przez Wynajmującego nie zapewnia ochrony w razie zaniedbań Najemcy lub nieprzestrzegania przez Najemcę warunków określonych w punktach 6.1 i 6.2. W takiej sytuacji Najemca będzie ponosić odpowiedzialność z tytułu wszelkich powstałych uszkodzeń pojazdu oraz upoważnia niniejszym Wynajmującego do potrącenia z kaucji kosztów poniesionych szkód, a jeśli koszt przekroczy kwotę kaucji, Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do obciążenia dodatkową kwotą karty kredytowej/debetowej użytej do dokonania płatności za wynajem. Postanowienia punktu 5.9. stosuje się odpowiednio.

6.4. Zakres ubezpieczenia pojazdu dostarczonego przez Wynajmującego nie zapewnia Najemcy ochrony ubezpieczeniowej w przypadku utraty lub poniesionych szkód w następujących sytuacjach:

6.4.1. uszkodzenie kół, kołpaków, lusterek, anten, półki i szyb przednich lub utrata kluczy oraz późniejsze koszty wymiany lub utrata radia, radia/CD oraz wszelkie uszkodzenia spowodowane ich kradzieżą lub zatankowanie niewłaściwego paliwa do pojazdu i późniejsze koszty lub uszkodzenia opon; UWAGA, Jeśli Najemca dokonuje wymiany opony, musi ona być tej samej marki i posiadać taką samą specyfikację, jak opona oryginalna; i / lub utrata lub uszkodzenie koła zapasowego, o ile jest dostarczone, lub utrata lub uszkodzenie zestawu naprawczego na wypadek uszkodzenia opony.

6.4.2. W razie utraty lub uszkodzenia spowodowanego przez Najemcę, zgodnie z punktem 6.4.1. powyżej, Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do potrącenia kosztów z kaucji, a jeśli koszty przekroczą kwotę kaucji, do obciążenia dodatkową kwotą karty kredytowej/debetowej użytej do dokonania płatności za pojazd. Postanowienia punktu 5.9. stosuje się odpowiednio.

6.5. Zakres ubezpieczenia pojazdu przewidziany w razie wypadku może nie zapewniać Najemcy pełnej ochrony. Istnieje kwota zwana „udziałem własnym w szkodach”, która nie zostanie pokryta.

6.5.1. Zgodnie z niniejszą Umową, udział własny w szkodach wynosi kwotę wskazaną na pierwszej stronie umowy od pojazdu i Najemca jest zobowiązany do zapłacenia kwoty udziału własnego w szkodach w razie wypadku, stłuczki lub kolizji.

6.5.2. W razie udziału pojazdu w wypadku, stłuczki lub kolizji, udział własny określony w niniejszej Umowie stanie się niezwłocznie wymagalny od Najemcy na rzecz Wynajmującego, a Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do obciążenia kwotą udziału własnego w szkodach karty kredytowej/debetowej użytej do pobrania kaucji lub jeśli kaucja została zatrzymana, do pobrania brakującej kwoty udziału własnego po uwzględnieniu kaucji. Postanowienia punktu 5.9. stosuje się odpowiednio.

6.5.3. W razie roszczenia w sprawie bez ustalania winy, ubezpieczyciele Wynajmującego mogą być w stanie odzyskać kwoty z tytułu poniesionych strat nieobjętych ubezpieczeniem od ubezpieczycieli strony trzeciej, włącznie z kwotą udziału własnego, za którą odpowiada Najemca. W efekcie Najemca może być uprawniony do zwrotu kwoty swojego udziału w stratach nieobjętych ubezpieczeniem, odzyskanych przez ubezpieczycieli Wynajmującego od ubezpieczycieli strony trzeciej.

6.6. W razie wypadku, stłuczki, kolizji lub uszkodzenia bądź kradzieży pojazdu, Najemca musi niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu Policję oraz Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest współdziałać z Towarzystwem Ubezpieczeń oraz Wynajmującym w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody w uszkodzonym samochodzie używanym przez Najemcę, w szczególności dokonać wszelkich możliwych do wykonania czynności mających na celu uzyskanie przez Wynajmującego danych, o których mowa w punkcie 6.7. i świadków zdarzenia drogowego mogących potwierdzić jego przebieg oraz dostarczyć dokładny opis zdarzenia, a także inne dokumenty niezbędne w toku likwidacji szkody wymagane przez Towarzystwo Ubezpieczeń.

6.7. W razie wypadku, stłuczki lub kolizji Najemca ma obowiązek chronić interesy i pojazd Wynajmującego oraz przestrzegać wszelkich instrukcji zawartych w pojeździe, a także wypełnić formularz dotyczący wypadku na potrzeby ubezpieczenia i dostarczyć Wynajmującemu jak najszybciej po wypadku. Najemca zobowiązany jest również uzyskać dane od innych uczestników wypadku, stłuczki lub kolizji, w tym w szczególności Imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu, nr telefonu, datę wydania i numer prawa jazdy, markę, model i numer rejestracyjny pojazdu/ów uczestniczących w zdarzeniu oraz w miarę możliwości uzyskać kopie lub fotokopie prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu osoby/osób biorących udział w wypadku, stłuczce lub kolizji.

6.8. Najemca niniejszym zgadza się, że w razie dochodzenia przez Wynajmującego roszczeń z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód powstałych w pojeździe z ubezpieczenia Wynajmującego, kopia niniejszej Umowy może zostać przekazana do ubezpieczycieli Wynajmującego, ich upoważnionych przedstawicieli, ubezpieczycieli strony trzeciej lub prawników zaangażowanych w zaspokojenie roszczenia.

7. ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI

7.1. W trakcie okresu wynajmu lub przedłużonego okresu wynajmu pojazdu, Najemca lub Dodatkowy Kierowca będą zobowiązani do uiszczania i będą odpowiedzialni za uiszczanie pewnych opłat z tytułu wszelkich wykroczeń popełnionych w Kraju, w którym pojazd został wynajęty, lub Krajach, w których Najemca może prowadzić pojazd zgodnie z upoważnieniem na mocy niniejszej Umowy Wynajmu, jak gdyby Najemca lub Dodatkowy Kierowca byli właścicielami pojazdu. Opłaty, za które Najemca i Dodatkowy Kierowca mogą ponosić odpowiedzialność, obejmują między innymi:

7.1.1. Wszelkie mandaty karne według taryfikatora za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub naruszenie przepisów w zakresie prowadzenia pojazdów, takie jak mandaty za przekroczenie prędkości lub dodatkowe opłaty w związku z ich nieuiszczeniem.

7.1.2. Wszelkie opłaty drogowe, opłaty za przejazdy przez mosty lub tunele bądź opłaty dodatkowe w związku z ich nieuiszczeniem.

7.1.3. Opłaty za wjazd do określonych obszarów lub podatki od korków lub kary za ich nieuiszczenie.

7.1.4. Wszelkie opłaty związane z parkowaniem, poniesione wskutek parkowania pojazdu niezgodnie z przepisami lub w sposób naruszający jakiekolwiek ograniczenia parkowania obowiązujące w czasie parkowania pojazdu lub przekroczenia opłaconego czasu parkowania, włącznie z wszelkimi karami finansowymi lub opłatami w związku z ich nieuiszczeniem.

7.1.5. Wszelkie opłaty z tytułu usunięcia lub odholowania lub zdjęcia blokady z kół, poniesione wskutek parkowania pojazdu niezgodnie z przepisami lub w sposób naruszający jakiekolwiek ograniczenia czasowe lub bez zgody właściciela terenu, na którym zaparkowano pojazd, włącznie z wszelkimi karami finansowymi lub opłatami w związku z ich nieuiszczeniem.

7.1.6. Wszelkie opłaty za przechowywanie pojazdu, opłaty administracyjne lub opłaty za wydanie pojazdu, poniesione wskutek parkowania pojazdu niezgodnie z przepisami lub w sposób naruszający jakiekolwiek ograniczenia czasowe lub bez uprzedniego uzyskania zgody właściciela terenu, włącznie z wszelkimi karami finansowymi lub opłatami w związku z ich nieuiszczeniem.

7.1.7. W razie odpowiedzialności Najemcy lub Dodatkowego Kierowcy za wykroczenie lub nieuiszczenia jakiejkolwiek opłaty, o której mowa w punktach od 7.1.1 do 7.1.6; w wyniku, czego Wynajmujący stanie się za nie odpowiedzialny, Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do potrącenia kosztów związanych z takimi opłatami z kaucji, a jeśli kaucja jest niewystarczająca lub została zwrócona Najemcy, wówczas Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do obciążenia karty kredytowej/debetowej użytej do dokonania płatności za pojazd brakującą kwotą lub pełną kwotą kosztów związanych z uiszczonymi opłatami wraz z opłatą administracyjną w wysokości 300,00 PLN za każde wykroczenie, za które opłata nie została uiszczona. Postanowienia punktu 5.9. stosuje się odpowiednio.

7.2. Przepisy obowiązujące w kraju, w którym pojazd został wynajęty lub jest prowadzony, mogą wymagać, aby wszystkie dzieci podróżujące w samochodach używały właściwego fotelika samochodowego, toteż obowiązkiem Najemcy jest:

7.2.1. Dopilnowanie, aby zamówić właściwy fotelik samochodowy dla dziecka u Wynajmującego podczas rezerwowania pojazdu, jeśli w pojeździe będzie podróżować dziecko.

7.2.2. Zamontować wszystkie foteliki samochodowe dla dzieci w pojeździe. W żadnym razie członek personelu Wynajmującego nie pomoże w zamontowaniu ani nie zamontuje fotelików w imieniu Najemcy.

7.3. Drobne nakłady połączone z używaniem pojazdu, w szczególności koszt paliwa, obciążają Najemcę.

7.4. Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o konieczności dokonania napraw obciążających Wynajmującego lub zajdzie konieczność przeprowadzenia przeglądu. W takiej sytuacji Najemca zobowiązany umożliwić Wynajmującemu wykonanie niezbędnych napraw i przeglądów przypadku awarii lub niesprawności pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Wynajmującego.

7.5. W razie wystąpienia w pojeździe awarii lub uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie, Wynajmujący postara się dostarczyć Najemcy alternatywny pojazd zastępczy na resztę okresu wynajmu, który będzie podlegać warunkom określonym w pierwotnej Umowie.

7.6. Najemca nie jest upoważniony do wykonywania jakichkolwiek napraw pojazdu i umożliwiania innym wykonywania takich napraw bez wyraźnej pisemnej zgody Wynajmującego. Jeśli Wynajmujący upoważni Najemcę do wykonania jakichkolwiek napraw, Najemca może być uprawniony do zwrotu kosztów przez Wynajmującego, pod warunkiem, że Najemca uzyska paragon lub fakturę z wyszczególnieniem podatku, od kosztów robocizny i użytych części.

7.7. Jeśli Najemca podejmie próbę uzyskania zwrotu opłat dokonanych przy użyciu karty kredytowej/debetowej w odniesieniu do jakichkolwiek płatności należnych zgodnie z warunkami niniejszej Umowy lub opłat pobranych z powodu nieprzestrzegania przez Najemcę i Dodatkowego Kierowcę jakiejkolwiek klauzuli w niniejszej Umowie, bądź też w odniesieniu do jakichkolwiek opłat lub opłat administracyjnych należnych na mocy niniejszej Umowy, Najemca będzie zobowiązany zapłacić opłatę administracyjną w wysokości 300,00 PLN, aby zrekompensować Wynajmującemu konieczność zajmowania się tą kwestią, wraz z wszelkimi poniesionymi opłatami w związku z wystąpieniem o zwrot.

7.8. W przypadku naruszenia przez Najemcę jakichkolwiek warunków niniejszej Umowy, Wynajmujący jest uprawniony do potraktowania niniejszej Umowy za rozwiązaną i przejęcia pojazdu, a Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego lub przedstawicieli Wynajmującego do wejścia na teren stanowiący własność Najemcy, aby przejąć pojazd, o ile będzie to konieczne.

7.9. Najemca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o każdym przypadku dochodzenia przez osobę trzecią przeciwko Najemcy lub kierującemu samochodem roszczeń dotyczących pojazdu.

7.10. Najemca zobowiązuje się do tankowania pojazdu paliwem odpowiedniego rodzaju i jakości. Najemca, w razie nie spełnienia zobowiązania, zobowiązuje się do naprawienia szkody powstałej w wyniku zatankowania pojazdu paliwem nieodpowiedniego rodzaju lub nieodpowiedniej jakości.

7.11 Wynajmujący nie wyraża zgody na oddanie przez Najemcę pojazdu osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem. Naruszenie tego zakazu przez Najemcę traktowane będzie przez Wynajmującego, jako używanie rzeczy w sposób sprzeczny z Umową i uprawnia Wynajmującego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

7.12. Pojazd nie może być używany poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego.

7.13. Najemca zobowiązuje się do korzystania ze wszystkich systemów zabezpieczających, w które wyposażony jest pojazd, przy każdorazowym opuszczeniu pojazdu.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Administratorem danych osobowych Najemcy jest Wynajmujący. Wynajmujący prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Najemcy.

8.2. Wynajmujący wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez napisanie wiadomości na adres rodo@premiumfleet.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby Wynajmującego.

8.3. Dane osobowe Najemcy przetwarzane będą w celu wykonania umowy o najem pojazdu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie.

8.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej z nami Umowy o świadczenie usług najmu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b RODO). ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

8.5. Podanie danych osobowych jest niezbędne celem zawarcia z nami Umowy lub skontaktowania się nami w celach związanych z realizacją usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług na rzecz Najemcy na podstawie zawartej Umowy.

8.6. Dane osobowe Najemcy będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

8.7. Wynajmujący, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Najemcy, za wyjątkiem sytuacji, w których Wynajmujący posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych np. organy ścigania, ubezpieczyciel likwidujący szkodę, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Wynajmującego. Dane osobowe mogą być również przekazane, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami, w szczególności organom ścigania czy organom podatkowym.  Korzystamy również z usług innych podmiotów z zakresu prawa, podatków, księgowości. W każdym wypadku, gdy przekazujemy dane Najemcy ich odbiorcy, od tego podmiotu wymagamy zachowania wszelkich obowiązków wynikających z RODO i bezpieczeństwa danych.

8.8.  Dane osobowe Najemcy, co do zasady nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne. W takich przypadkach będziemy stosować odpowiedni stopień ochrony.

8.9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu Umowy, dane osobowe będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z odpowiednich regulacji prawnych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  Specyfika świadczonych przez Wynajmującego usług sprawia, że Wynajmujący jest zobowiązany przepisami prawa do przetwarzania danych nawet, gdy Najemca zaprzestanie korzystania z naszych usług. Takie zobowiązania wynikają dodatkowo z przepisów podatkowych czy rachunkowych, jak również w przypadku likwidacji szkody przez ubezpieczyciela.

8.10. Najemcy przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub napisz bezpośrednio do Administratora na adres: Premium Fleet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przy Bażantarni 11F, 02-793 Warszawa.

8.11. Podanie przez danych przez Najemcę jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne.

8.12. Zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie przez Wynajmującego w celu:
TAK  NIE - marketingu i promocji produktów lub usług Wynajmującego oraz podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Wynajmującego, w tym w szczególności usług finansowych, ubezpieczeń, sprzedaży części i akcesoriów, usług serwisowych,
TAK  NIE - otrzymywania informacji handlowych o produktach lub usługach Wynajmującego oraz podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Wynajmującego, w tym w szczególności m.in. usługach finansowych, ubezpieczeniach, sprzedaży części i akcesoriów, usługach serwisowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany powyżej adres e-mail.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy bądź jego część okaże się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność Umowy w pozostałym zakresie. Strony zobowiązują się w takim wypadku do podjęcia wszelkich prawnie dopuszczalnych kroków, celem takiego ułożenia swoich praw i wspólnych interesów, aby cele określone w Umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.

9.2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

9.4.  Strony oświadczają, iż miały czas na zapoznanie się z treścią Umowy oraz z treścią wszystkich załączników do Umowy, które stanowią integralną część Umowy, rozumieją ich treść i postanowienia i nie wyrażają, co do nich zastrzeżeń. Integralną częścią Umowy są: Tabela kar i opłat, cennik usług dodatkowych, formularz zamówienia towaru.

9.5. Wszelkie spory, które wynikną z realizacji Umowy rozpatrzone będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla Wynajmującego z zastrzeżeniem, że jeśli Najemca jest konsumentem w myśl art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny wszelkie spory, które wynikną z realizacji Umowy rozpatrzone będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla Strony pozwanej.

Tabela kar i opłat
   
Opis kary / opłaty Stawka w PLN / Aprox. Cost in USD
Oplata za obsługę administracyjną 300 PLN / 80 USD
Opłata za dotankowanie auta (+ koszt paliwa) 7,5 PLN za litr paliwa + VAT / 2 USD per liter of fuel + TAX
Kara za palenie w samochodzie 600 PLN / 160 USD
Opłata za czyszczenie samochodu po wynajmie (zewnętrznie / wewnętrznie) 300 - 600 PLN / 80 - 160 USD
Oplata za pranie tapicerki (za 1 fotel) 90 PLN / 25 USD
Oplata za pranie fotelika dziecięcego 50 PLN / 15 USD
Opłata za pranie podkładki dziecięcej 30 PLN / 10 USD
Kara za transport zwierząt bez pozwolenia Wynajmujacego 650 PLN / 175 USD
Opłata za zgubienie/zniszczenie biletu parkingowego 100 PLN / 30 USD
Opłata za zgubienie/zniszczenie wydanej nawigacji 600 PLN / 160 USD
Opłata za zgubienie/zniszczenie wydanego Fotelika dziecięcego 600 PLN / 160 USD
Opłata za zgubienie/zniszczenie wydanej Podkładki dziecięcej 200 PLN / 55 USD
Opłata za zgubienie/zniszczenie wydanej Gaśnicy 200 PLN / 55 USD
Opłata za zgubienie/zniszczenie wydanego Koła zapasowego 600 PLN / 160 USD
Opłata za zgubienie/zniszczenie wydanego Zestawu naprawczego 300 PLN / 80 USD
Opłata za zgubienie/zniszczenie wydanej Rolety/Półki bagażnika 650 PLN / 175 USD
Opłata za zgubienie/zniszczenie wydanego Dywanika samochodowego 200 PLN / 55 USD
Opłata za zgubienie/zniszczenie Pióra Wycieraczki 200 PLN / 55 USD
Opłata za zgubienie/zniszczenie wydanych Dokumentów samochodu 1000 PLN / 270 USD
Opłata za zgubienie/zniszczenie wydanych Tablic rejestracyjnych (2 sztuki) 1500 PLN / 400 USD
Opłata za zgubienie/zniszczenie wydanej Tablicy rejestracyjnej (1 sztuka) 1000 PLN / 270 USD
Opłata za zgubienie/zniszczenie wydanego Kluczyka/Pilota od samochodu lub transpondera 2000 PLN / 540 USD
Kara za poruszanie się nieautoryzowanego kierowcy wynajętym pojazdem 1000 PLN / 270 USD
Kara za poruszanie się nieautoryzowanego kierowcy wynajętym pojazdem poniżej 25 roku życia 1500 PLN / 400 USD
Kara za nieautoryzowany wyjazd za granicę (kraje UE) 1000 PLN / 270 USD
Kara za nieautoryzowany wyjazd za granicę (poza UE) 2000 PLN / 540 USD
Kara za przekroczenie dopuszczalnej ładowności wynajętego pojazdu 2000 PLN / 540 USD
Kara za wykorzystanie samochodu w celach nie uzgodnionych /zabronionych przez wynajmującego 2000 PLN + koszt naprawy wg cennika producenta / 540 USD + cost of repair according to the manufacturer's price list
Opłata za procesowanie nieuzasadnionej reklamacji  300 PLN / 80 USD
Opłata za procesowanie mandatu / kary / zapytania (np. mandat za przekroczenie prędkości, brak opłaty za parkowanie)przesłanego przez uprawiony organ - z Polski 150 PLN / 40 USD
Opłata za procesowanie mandatu / kary / zapytania (np. mandat za przekroczenie prędkości, brak opłaty za parkowanie)przesłanego przez uprawiony organ - z zagranicy Koszt mandatu + 150 PLN / Ticket / penalty fine + 40 USD
Opłata za zwrot samochodu bez poinformowania wynajmującego 300 PLN / 80 USD
Kara za przedłużenie wynajmu bez uzgodnienia z wynajmującym 300 PLN + 200% stawki dziennej / 80 USD + 200% daily rates
Opłata za wykonanie kosztorysu likwidacji szkody (na życzenie klienta) 300 PLN / 80 USD
Opłata za brak wyposażenia lub części nieujętych w cenniku Opłata wg cennika producenta + opłata administracyjna / Fee according to the manufacturer's price list + administrative fee
Kara za utratę gwarancji z winy Najemcy 12300 PLN / 3300 USD
Koszty naprawy samochodu  Udział własny + opłata administracyjna / Damage Excess + admistrative fee
Opłata za przekroczenie limitu km wg uczciwych zasad użytkowania (500 km/dzień) 0,50 PLN za 1 km nadprzebiegu / 0,15 USD/ per km/ per day
Opłata za zwrot samochodu w miejscu innym niż uzgodnione 100 PLN (+ 2,5 PLN za km poza granicami miasta / 30 USD (+ 0,7USD per km outside the city limits)
Wystawienie wezwania do zapłaty po upływie terminu płatności 123 PLN / 35 USD