Menu
×
Regulamin

WARUNKI UMÓW NAJMU SAMOCHODU – Premium Fleet Sp. z o.o.


Postanowienia ogólne


§ 1. Niniejsze Warunki Umów Najmu (dalej: WUN) określają szczegółowe warunki umów najmu (dalej: Umowa) pojazdów zawieranych przez wypożyczalnię Premium Fleet Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przy Bażantarni 11F, 02-793 Warszawa, NIP: 113-286-50-22 i mają zastosowanie do wszystkich zawieranych przez wypożyczalnię Premium Fleet Sp. z o.o. umów najmu, chyba że Umowa, zawarta na piśmie, będzie stanowiła inaczej.

§ 2. Stronami Umowy są:
a) Najemca: klient,
b) Wynajmujący: Premium Fleet Sp. z o.o.,
c) Poręczyciel*. *skreślić gdy Poręczyciel nie jest stroną umowy.

§ 2. 1. Kierowcą pojazdu wynajętego na podstawie Umowy może być jedynie osoba wskazana w Umowie jako kierowca (dalej: Kierowca).
2. Najemca może w Umowie jako kierowcę wskazać jedynie osobę, która przez cały okres trwania umowy jest osobą, która ukończyła 21 lat, posiadającą ważny dowód osobisty lub paszport oraz ważne od 3 lat na terytorium RP prawo jazdy.

§ 3. Najemcy nie przysługuje prawo do podnajmowania, bądź oddawania do używania, osobie innej niż Kierowca, na jakiejkolwiek podstawie prawnej wynajętego mocą Umowy pojazdu.

§ 4. W ramach zabezpieczenia antykradzieżowego, wynajęty pojazd może posiadać zainstalowany monitoring położenia pojazdu, a Wynajmujący może wykorzystać informacje ustalone na podstawie monitoringu zainstalowanego w wynajmowanym pojeździe w przypadku kradzieży lub wykorzystywania pojazdu niezgodnie z warunkami Umowy.

Czas trwania Umowy


§ 5. Umowa zawarta jest na czas oznaczony. Bieg okresu najmu rozpoczyna się w dniu i godzinie oznaczonym w Umowie i trwa przez ilość dni w niej określoną.

§ 6. Dzień najmu trwa 24 godziny licząc od godziny rozpoczęcia najmu wpisanej w Umowie.

§ 7. 1. Przedłużenie okresu najmu wymaga udzielenia pisemnej zgody przez Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu pojazdu Najemca zobowiązany jest zgłosić co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu jego zwrotu.
2. W przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu Wynajmującemu przekraczającego 24 godziny, liczone od momentu wskazanego w Umowie jako data zwrotu, Wynajmujący bezzwłocznie zawiadomi Policję o popełnieniu przestępstwa przywłaszczenia pojazdu.

§ 8. 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy i odebrania pojazdu w przypadku stwierdzenia jego użytkowania z naruszeniem WUN. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów powstałych z tytułu przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego lub dostarczenia go do miejsca zwrotu pojazdu wskazanego na Umowie.
2. W przypadku natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, o którym mowa powyżej, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju pojazdu.

§ 9. Za wszelkie uszkodzenia pojazdu i jego wyposażenia, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę WUN, odpowiedzialność ponosi Najemca.

§ 10. Najemca zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania WUN oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu przez Kierowcę, pod rygorem obciążenia Najemcy odpowiedzialnością za wszelkie, poniesione przez Wynajmującego, w związku z ich nieprzestrzeganiem, szkody.

Czynsz najmu i inne opłaty


§ 11. Opłata za wynajem pobierana jest wg stawki dziennej obowiązującej u Wynajmującego w dniu zawarcia Umowy, określonej w Umowie.

§ 12. Czynsz najmu oraz wszelkie inne należności z tytułu Umowy Najemca zobowiązany jest wpłacić na rachunek wskazany na fakturze chyba, że Umowa stanowi inaczej.

Wydanie pojazdu


§ 13. Wynajmujący wyda Najemcy pojazd sprawny technicznie, czysty, posiadający kompletne wyposażenie, dokumenty pojazdu i jeden komplet kluczy oraz ubezpieczenie OC.

§ 14. Najemca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem wynajmowanego pojazdu i zatwierdzenia go podpisem na Protokole Wydania Pojazdu. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu pojazdu możliwe do stwierdzenia przez przeciętnego Konsumenta, powinny zostać zgłoszone Wynajmującemu w momencie wydawania pojazdu Najemcy, przed podpisaniem Protokołu Wydania Pojazdu.

§ 15. Odbioru pojazdu może dokonać tylko Najemca osobiście. W chwili odbioru pojazdu Najemca ma obowiązek posiadać:
a) ważny dowód osobisty lub paszport Najemcy i Kierowcy,
b) ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy Kierowcy.

Zwrot pojazdu


§ 16. Najemca zobowiązuje się do zwrotu wynajętego pojazdu w granicach administracyjnych miejscowości, w której nastąpiło wydanie Pojazdu lub w miejscu uzgodnionym z Wynajmującym wyłącznie do rąk Wynajmującego, przy czym strony ustalają, że zwrot Pojazdu nastąpił w momencie podpisania przez Najemcę Protokołu Zwrotu Pojazdu.

§ 17. W wypadku zwłoki w zwrocie pojazdu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 30 za każdą dobę. Najemca zostanie obciążony również kosztami poniesionymi przez Wynajmującego w celu odbioru pojazdu.

§ 18. Najemca zobowiązuje się do zwrócenia pojazdu czystego wewnątrz jak i na zewnątrz oraz z taką ilością paliwa, z jaką pojazd od Wynajmującego otrzymał (zgodnie z Protokołem Wydania Pojazdu).

Zobowiązania Najemcy


§ 19. Podczas użytkowania wynajętego pojazdu Kierowca zobowiązany jest do:
a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego,
b) stosowania w pojeździe rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
c) sprawdzania ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia,
d) działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych,
e) sprawdzania i w razie potrzeby uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy,
f) należytego zabezpieczenia pojazdu oraz jego wyposażenia przed kradzieżą,
g) utrzymywania pojazdu w należytej czystości.
§ 20. Najemca zobowiązany jest do użytkowania pojazdu wyłącznie na terenie RP. Każdorazowe przekroczenie granicy RP, wynajętym pojazdem, wymaga wydania przez Wynajmującego pisemnej zgody, w przeciwnym wypadku Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 30, jak również Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów powstałych z tytułu przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego lub dostarczenia go do siedziby Wynajmującego.

§ 21. 1. W trakcie trwania Umowy w szczególności zabrania się:
a) holowania innych pojazdów wynajmowanym pojazdem,
b) przekraczania jego dopuszczalnej ładowności,
c) palenia tytoniu w pojeździe,
d) dokonywania w pojeździe przeróbek lub zmian,
e) przewożenia pojazdem zwierząt,
f) kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji osłabiających świadomość i zdolność reakcji kierującego,
g) używania pojazdu sprzecznie z przepisami celnymi, drogowymi lub innym obowiązujących na terenie Polski,
h) używania pojazdu w wyścigach, rajdach lub zawodach.
i) przewożenia pojazdem substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji.
2. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 30.

§ 22. 1. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej jego zgody.
2. W razie awarii, wypadku drogowego w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego (tel. +48 733 733 739) oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić́ zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić́ do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. Wówczas Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

§ 23. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

§ 24. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, poprzez skontaktowanie się z Wynajmującym pod wskazany powyżej nr telefonu oraz postępowania według otrzymanych instrukcji.

§ 25. Wynajmujący zastrzega możliwość dokonania kontroli sposobu korzystania z pojazdu i jego stanu w trakcie trwania Umowy. Najemca ma obowiązek dokonać wszelkich czynności, które umożliwią Wynajmującemu dokonanie w/w kontroli.

Odpowiedzialność Najemcy


§ 26. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy i osób trzecich za jakiekolwiek szkody spowodowane przez Najemcę lub Kierowcę, a także zaistniałe na skutek awarii lub uszkodzenia pojazdu bądź też wypadku.

§ 27. Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości w następujących przypadkach:
a) szkody będącej wynikiem umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa Najemcy, Kierowcy lub przewożonych pojazdem pasażerów,
b) uszkodzenia wnętrza samochodu, felg, lusterek, ogumienia (z wyjątkiem wad fabrycznych), popękanych reflektorów, drobnych uszkodzeń: elementów karoserii, szyb;
c) prowadzenia przez Kierowcę lub Najemcę samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,
d) nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu, nie zwrócenia panelu radiowego po kradzieży radia z pojazdu,
e) ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,
f) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy,
g) uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 20 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się̨ innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego,
h) szkody powstałej, podczas gdy osobą kierującą była osoba inna niż Kierowca,
j) kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe,
k) używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem bądź z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa,
l) innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis, które na każde żądanie Najemcy zostaną udostępnione mu do wglądu, m) utraty elementów wyposażenia wynajętego pojazdu, opisanych w Protokołach Wydania i Zwrotu Pojazdu,
n) utraty wartości pojazdu, gdy do tej utraty przyczynił się Najemca, Kierowca lub pasażer pojazdu, w szczególności poprzez dokonanie, bez zgody Wynajmującego, przeróbek lub innych zmian w pojeździe.

§ 28. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów podanych na Protokole Wydania Pojazdu, w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy.

Kary umowne


§ 29. Z zastrzeżeniem § 27, w przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu Najemca zapłaci karę umowną Udział Własny w wysokości do 2000 zł § 30. 1. Najemca zapłaci także kary umowne w następujących przypadkach:
a) Zwłoka w zwrocie pojazdu, za każdy dzień zwłoki - do 400 zł,
b) Przekroczenia wynajętym pojazdem granicy RP bez zgody Wynajmującego - 500 zł,
c) Holowanie innych samochodów wynajętym samochodem - do 2000 zł,
d) Przekroczenie dopuszczalnej ładowności wynajętego pojazdu - do 2000 zł,
e) Złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie - 500 zł,
f) Demontaż lub zamiana część samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego - do 2000 zł,
g) Złamanie zakazu przewożenia zwierząt - 300 zł,
h) Używania pojazdu w wyścigach, rajdach lub zawodach przewożenia pojazdem substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji - 2000 zł plus koszt przywrócenia samochodu do stanu fabrycznego,
i) Uszkodzenia lub utraty kluczyka/karty lub pilota do samochodu, dokumentów samochodu, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej - do 2000 zł, j) Zwrot samochodu ze stanem paliwa poniżej stanu oznaczonego na Protokole Wydania Pojazdu - Koszt uzupełnienia paliwa plus 61,50 zł,
k) Zwrot brudnego samochodu - 100 zł,
l) Zwrot samochodu z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku - 500 zł,
m) Uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka - do 2000 zł,
n) Uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania samochodu - do 2000 zł,
o) Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem - do 2000 zł,
p) Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa - do 2000 zł,
r) Otrzymania przez Wynajmującego zapytania z Policji, Straży Miejskiej, lub innych instytucji dotyczącego konieczności wskazania danych Kierowcy - 123 zł,
s) Inne, niewymienione wyżej braki w wyposażeniu samochodu - do 2000 zł,
t) Wystawienie wezwania do zapłaty po upływie terminu płatności faktury - 123 zł.
Podane ceny zawierają podatek VAT
2. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

Postanowienia końcowe


§ 31. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej.

§ 32. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

§ 33. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wynajmem samochodu, likwidacją szkód komunikacyjnych oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t. jedn. Dz. U. 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm)